Wonen & werken

HUURRECHT EN ARBEIDSRECHT 

Vrijwel iedereen heeft of krijgt hier in het dagelijks leven mee te maken. Kan de huur zomaar worden opgezegd en kan de huurder worden gedwongen om de woning te verlaten? Wie is verantwoordelijk voor welk reparaties? Wat zijn de gevolgen als een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt (onderhoud of betaling van de huur)?

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) is er nogal wat veranderd, zowel voor werkgever als voor werknemer. Wordt het moeilijker of makkelijker om iemand te ontslaan en wat kost dat? Hoe zit het met de nieuwe ketenregeling? Wat moet u doen of juist niet doen bij ziekte?

Onze specialisten in wonen en werken

LH0A1972-bewerkt-2

mr. B.C.A. Reijnders (Bleys)

LH0A2142-bewerkt-bewerkt-bewerkt-2

mr. Y. Kayabasi (Yasemin)

Beëindiging huurovereenkomst en ontruiming

Een huurovereenkomst kan niet zonder meer worden beëindigd. Daarvoor gelden strenge regels (de huurder wordt in hoge mate beschermd door de wet). De kantonrechter beoordeelt per geval of er gronden aanwezig zijn om daadwerkelijk over te gaan tot beëindiging van de huurovereenkomst en of er mag worden ontruimd. Het is dus van belang om uw juridische positie te laten toetsen.

Overlast en gebreken

Wat te doen bij constateerde gebreken aan het gehuurde? In voorkomende gevallen moet u de verhuurder in kennis stellen en vragen om de gebreken te herstellen. Geeft de verhuurder hieraan geen gehoor, dan kunt u zich wenden tot de Huurcommissie en eventueel ook huurverlaging vragen. Bezorgt de huurder u overlast of heeft u als huurder overlast van omwonenden, dan bestaat de mogelijkheid om via een procedure bij de kantonrechter beëindiging van de overlast te vorderen.

Buren

Overhangende takken, ongewenste inkijk, wateroverlast of een te hoge schutting zijn vaak grote bronnen van ergernis tussen buren. Met betrekking tot deze problemen zijn er speciale regels opgenomen in het burgerlijk wetboek (burgerlijk wetboek). Komt u er samen met uw buren niet uit, dan kunnen wij u van juridisch advies voorzien.

Ontslag – Beëindiging arbeidsovereenkomst

U heeft te horen gekregen dat uw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. In zo’n geval is het van groot belang dat u zo snel mogelijk een juridisch specialist inschakelt om met u te bespreken wat uw rechten zijn. Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis en de werknemer wordt in veel gevallen door de wet beschermd. Om als werkgever tot ontslag over te kunnen gaan, moet u beschikken over een goed opgebouwd personeelsdossier. Sinds de invoering van de Wwz gelden hiervoor strenge regels. Ook moet u er als werkgever rekening mee houden dat u in vrijwel alle gevallen een transitievergoeding moet betalen aan de werknemer. Met uw specifieke vragen over het arbeidsrecht kunt u terecht bij onze specialisten.

Loonvordering

Hoofdkenmerk van de arbeidsovereenkomst is dat er werk wordt verricht tegen betaling van loon. Betaalt uw werkgever geen of te weinig salaris dan wel wordt niet op tijd betaald (zonder dat daarvoor een geldige reden is), dan is het zaak dat u zich zo snel mogelijk wendt tot een advocaat die voor u een loonclaim kan indienen. Betaalt de werkgever niet vrijwillig dan zal een loonvorderingsprocedure worden opgestart bij de kantonrechter, al of niet in kort geding in verband met de spoedeisendheid.

Ketenregeling

Wanneer wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een vast dienstverband? Dit is in de wet geregeld. Hoofdregel is dat er maximaal drie tijdelijke contracten mogen worden aangeboden, die samen niet langer dan twee jaar duren. Hierop bestaat echter een aantal uitzonderingen in specifieke gevallen (jeugdige werknemer, cao-bepalingen). Wij informeren u hier graag over.

Ongeval op het werk

De wet bepaalt dat de werkgever in beginsel aansprakelijk is voor schade die een werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Denk hierbij aan een ongeval met een machine of rugletsel door het tillen van zware materialen. Wanneer u hiermee te maken krijgt, dan kunt u een beroep doen op onze advocaten om uw schade te verhalen op uw werkgever.