MKB & Ondernemen

Als ondernemer doet u zaken met derden, vaak op basis van contracten en/of overeenkomsten. Daarbij spelen algemene leverings- en betalingsvoorwaarden dikwijls een rol. Heeft u zelf eigenlijk alles wel goed geregeld? Hoe gaat u om met afnemers of klanten die niet betalen? Bent u voldoende op de hoogte van de nieuwe regels die gelden voor het aangaan van arbeidsovereenkomsten en/of het beëindigen daarvan? Wat zijn uw verplichtingen bij de re-integratie van een zieke werknemer en hoe zit het met de loondoorbetalingsverplichting?

Onze specialisten in MKB & ondernemen

LH0A1972-bewerkt-2

mr. B.C.A. Reijnders (Bleys)

LH0A2142-bewerkt-bewerkt-bewerkt-2

mr. Y. Kayabasi (Yasemin)

Incasso

U heeft werkzaamheden verricht of producten geleverd maar de debiteur weigert te betalen. Het is zaak om in dat geval snel te handelen en een incassotraject op te starten. Vaak wordt gedacht dat alleen de deurwaarder zich hiermee bezighoudt maar dit is een misverstand. Ook wij gaan voor u aan de slag om het openstaande bedrag betaald te krijgen tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Naast de hoofdsom maken wij namens u aanspraak op de buitengerechtelijke incassokosten zodat onze werkzaamheden in principe door de debiteur worden betaald.

Contracten en Algemene Voorwaarden

Als u zaken doet heeft u te maken met contracten en overeenkomsten. Van belang is om duidelijk te offreren en daaruit voortvloeiende opdrachten deugdelijk schriftelijk vast te leggen. Het is belangrijk om daarbij ook te verwijzen naar uw algemene voorwaarden. Het is raadzaam om, indien u zulke voorwaarden niet heeft, deze alsnog te laten opstellen. Ook als u alles goed heeft geregeld kan het voorkomen dat er zich problemen voordoen; u kunt immers niet alles tot achter de komma regelen. In die gevallen kunt u een beroep op ons doen.

Arbeidsovereenkomst

Kent u die uitdrukking: “Ik wens u veel personeel toe!” Vaak is personeel uw kostbaarste goed en onmisbaar voor uw bedrijf. Anderzijds brengt het hebben personeel voor u als ondernemer ook de nodige zorgen met zich mee. Voldoet een arbeidsovereenkomst aan de wettelijke vereisten en is rekening gehouden met de van toepassing zijnde cao-bepalingen? Soms heeft u te maken met een disfunctionerende werknemer van wie u eigenlijk af wilt. Hoe pakt u dit aan? En hoe zit dat bij andere gronden voor ontslag (bedrijfseconomisch of langdurige ziekte)? Bent u bij ontslag altijd een transitievergoeding verschuldigd en, zo ja, hoe berekent u die? Is de werknemer ziek dan moet u ook voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de loondoorbetalingsverplichting en het doorlopen van een re-integratietraject. Op al uw vragen op dit gebied hebben onze specialisten een passend antwoord.