Overheid & Bestuur

Er bestaan vele wettelijke regelingen op basis waarvan aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering. Enerzijds is het goed dat deze voorzieningen er zijn, anderzijds bestaat het gevaar dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Wij hebben de deskundigheid in huis om u te infomeren over uw rechten en plichten en voeren, indien noodzakelijk, procedures als uw uitkering wordt geweigerd, verlaagd, gestopt of teruggevorderd. Denkt u daarbij aan procedures tegen de gemeente, het UWV, de SVB en de zorgverzekering. Ook als de overheid besluit om aan u een sanctie op te leggen (bestuurlijke boete of andere dwangmiddelen) dan kunt u op ons rekenen.

Bijstandsuitkering

Als u geen inkomsten heeft uit werk of enigerlei uitkering dan heeft u in principe recht op een bijstandsuitkering op basis van de Participatiewet. Dit betreft een minimumvoorziening en u ontvangt de uitkering van de gemeente. U moet daarvoor aan bepaalde wettelijk gestelde eisen voldoen en u heeft verplichtingen (zoals de sollicitatie- en de inlichtingenplicht). Voldoet u daaraan niet dan kan de gemeente besluiten om uw uitkering te weigeren, stop te zetten of terug te vorderen. Tegen zo’n beslissing van de gemeente kan bezwaar worden gemaakt en kunt u, in spoedeisende gevallen, een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Het is in zo’n geval raadzaam om u te laten bijstaan door een ter zake kundige advocaat.

Arbeidsongeschiktheid (ZW en WIA)

U kunt een beroep doen op de Ziektewet indien u wegens ziekte arbeidsongeschikt bent en geen werkgever heeft. Is er wel sprake van een dienstverband dan heeft uw werkgever een loondoorbetalingsverplichting voor de eerste twee jaar van de ziekte. Na deze twee jaren dan wel de periode dat u een Ziektewetuitkering ontvangt (ook max twee jaar) kunt u eventueel in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Loopt u tegen problemen aan in het kader van deze uitkeringen (weigering door het UWV, niet voldoen aan re-integratieverplichtingen) of laat uw werkgever na het loon door te betalen dan heeft u een advocaat nodig die voor u de juiste weg weet.

Werkloosheid (WW)

Raakt u uw baan kwijt dan komt u in principe in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering. Deze ontvangt u van het UWV. Zoals ook bij andere uitkeringen moet u daarvoor aan bepaalde eisen voldoen en heeft u een aantal verplichtingen. De belangrijkste vereisten zijn dat er geen sprake is van verwijtbare werkloosheid en dat u voldoet aan de door het UWV gestelde referteperiode (het aantal gewerkte dienstjaren). Daarnaast heeft u een sollicitatieplicht en dient u volgens de nieuwe wetgeving (na een half jaar alle) passende arbeid te aanvaarden. Twijfelt u of bepaalde arbeid passend is of bent u het niet eens met een beslissing van het UWV, dan helpen wij u graag.

Gedwongen woningsluiting/intrekking vergunning

Het openbaar bestuur (de burgemeester, het college van B&W, etc.) heeft in bepaalde situaties de bevoegdheid om handhavend op te treden en sancties op te leggen. Zo kan een burgemeester overgaan tot sluiting van een woning indien er naar zijn mening sprake is van overtreding van de Opiumwet. Ook kan hij in sommige gevallen een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning intrekken, met als gevolg dat een horecagelegenheid de deuren moet sluiten. Dit zijn ingrijpende beslissingen met verstrekkende gevolgen zodat goed juridisch advies en snel handelen noodzakelijk is.

Vreemdelingenrecht

Als u uw in het buitenland woonachtige partner (of een ander familielid) naar Nederland wenst te laten overkomen dan dient u daartoe een aanvraag in te dienen bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst. Wanneer een dergelijke aanvraag wordt afgewezen dan kan daartegen bezwaar worden gemaakt. Vanwege de complexiteit van zo’n procedure is het raadzaam om u daarbij te laten vertegenwoordigen door een advocaat die gespecialiseerd is op dit gebied.

Asielprocedure

Wanneer iemand naar Nederland is gevlucht vanwege een oorlogssituatie in het land van herkomst dan heeft deze persoon recht op kosteloze juridische bijstand van een advocaat. In principe wordt een advocaat door de overheid toegewezen maar ook een asielzoeker heeft het recht van vrije advocaatkeuze. Om uw belangen in de asielprocedure zo goed mogelijk te behartigen is het zaak dat u een advocaat inschakelt die deskundig is op dit gebied. Bij mr. J.H.M. (Jasmine) Handring, lid van de Werkgroep Rechtsbijstand aan Vluchtelingen, is uw zaak in goede handen.