Uitkeringen

Een advocaat die gespecialiseerd is in Sociaal zekerheidsrecht heeft bijzondere kennis van het stelsel van wetten en maatregelen dat ervoor zorgt dat burgers ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid als gevolg van bijvoorbeeld ontslag toch een inkomen hebben. De overheid dient voor deze gevallen een vangnet te creëren, nu deze mensen tijdelijk of blijvend in financiële moeilijkheden kunnen geraken. Een gespecialiseerd advocaat van Lina advocaten kan u in de wirwar van wet- en regelgeving in rechte bijstaan en vertegenwoordigen. Een gespecialiseerd advocaat beheerst het stelsel van de sociale zekerheid tot in de puntjes.

Sociale Voorzieningen

Het stelsel van Sociale zekerheid is onder te verdelen in twee subcategorieën, namelijk de wet- en regelgeving ten aanzien van de sociale voorzieningen (een uitkering, een product (bijvoorbeeld een medisch hulpmiddel) of een dienst (zoals verzorging en pgb). Voor deze voorzieningen zijn geen premies verschuldigd.

Uiteindelijk is het de overheid die deze betaalt uit algemene middelen (belastingen). Komt u er zelf niet meer uit met de overheidsinstanties, dan is het moment daar om een gespecialiseerd advocaat te raadplegen.

De Bijstandsuitkering

Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet (voorheen de Wet werk en bijstand) in werking getreden. Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. Hierin zijn de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een groot deel van de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) als het ware samengevoegd.

Advocaat gespecialiseerd in PGB

Ook de verschillende regelingen afzonderlijk zijn vaak bijzonder complex. Het Pgb, oftewel persoonsgebonden budget, is een zorgvoorziening voor mensen met een beperking. Sinds 2015 is het pgb ondergebracht bij de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Daarnaast kan het ook geregeld worden via de zorgverzekering (Zvw-pgb). Burgers worden middels deze regeling zelf in staat gesteld de hulpverleners en begeleiders uit te kiezen waardoor zij geholpen wensen te worden. Krijgt u uiteindelijk niet waar u recht op heeft, dan kan een advocaat gespecialiseerd in pgb u ook in deze specifieke regeling de weg wijzen.

De sociale verzekeringen

Daarnaast zijn er de sociale verzekeringen. De sociale verzekeringen bestaan uit volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Volksverzekeringen worden gefinancierd door inkomensafhankelijke premies en belastingen. Iedereen die loonbelasting moet betalen, betaalt hieraan mee. Onder volksverzekeringen vallen o.a. de Zorgverzekeringswet, de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaandenwet (Anw).

De werknemersverzekering wordt betaald via premies door werknemers en werkgevers en verzekert werknemers (mensen in loondienst) tegen inkomensverlies als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Werknemersverzekeringen zijn vastgelegd in de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA, WGA en IVA).

Wij van Lina advocaten vinden het belangrijk dat iedereen kan rekenen op onze hulp, maar vooral ook onze bijzondere kennis en expertise. Wilt u graag meer informatie over uw specifieke zaak? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Tijdens een eerste gratis kennismakingsgesprek bekijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen.