Jeugdrecht

Het jeugdrecht is een veelomvattend rechtsgebied. Het jeugdrecht ziet zowel op het jeugdstrafrecht als op het civiele recht zoals ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en gezags- en omgangskwesties. Telkens staat de jeugdige centraal.

Ons team, dat bestaat uit verschillende gespecialiseerde advocaten, staat jeugdigen bij met deskundig advies en begeleiding. Onze jeugdrechtadvocaten weten iedere situatie vanuit het juiste perspectief te benaderen en werpen een kritische en juridische blik op elke zaak.

Jeugdstrafrecht

Minderjarigen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar vallen onder het jeugdrecht. In sommige gevallen kan het adolecentenstrafrecht ook worden toegepast bij jongvolwassenen tot 23 jaar. Het jeugdstrafrecht is minder streng dan het volwassenenstrafrecht.

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Zij mogen wel worden aangehouden en verhoord op het politiebureau.

Het jeugdrecht kent verschillende soorten straffen. Er gelden maximumstraffen. Wanneer een jongere een strafbaar feit pleegt, kunnen er verschillende maatregelen worden getroffen. De officier van justitie kan een transactie aanbieden of een beschikking uitvaardigen. Daarbij wordt een bepaalde straf aangeboden of opgelegd. Jeugdigen kunnen ook verwezen worden naar bureau Halt. Daarnaast is het mogelijk dat jongeren voor de kinderrechter dienen te verschijnen. Welke straf kan worden opgelegd is afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding. De kinderrechter kan een jeugdige veroordelen tot een geldboete, een taakstraf (leerstraf of werkstraf), jeugddetentie of een gedragsbeïnvloedende maatregel. Een gedragsbeïnvloedende maatregel kan worden opgelegd als een voorwaardelijke straf te licht is, maar als opsluiting een te zware straf is. De jongere dient dan één of meerdere trainingen te volgen.

Betrokken ouders

Het is belangrijk dan een kind zich gesteund voelt door zijn of haar ouders. De ouders van een minderjarige die voor de kinderrechter dient te verschijnen zijn verplicht om ter terechtzitting aanwezig te zijn. De betrokkenheid van ouders is van belang bij de behandeling van de strafzaak. Door de actieve participatie van ouders krijgt de rechter een beter beeld van de opvoedsituatie en de verantwoordelijkheid van ouders. Op deze manier wordt voorts de betrokkenheid van ouders bij het uitvoeren van de sanctie versterkt.

Bijzondere curator

In sommige gevallen komt het voor dat de minderjarige en de ouders niet op één lijn liggen. Indien nodig kan de rechter dan een bijzondere curator aanwijzen. De curator is een advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht, die enkel voor de belangen van het kind opkomt en die de rechter van informatie voorziet die in het belang van de jeugdige noodzakelijk is.

Civiel jeugdrecht

Indien een minderjarige opgroeit in een situatie waarin diens ontwikkeling wordt bedreigd kan de Raad voor de Kinderbescherming aan de kinderrechter verzoeken om een ondertoezichtstelling uit te spreken. Indien deze maatregel wordt uitgesproken wordt er een gezinsvoogd benoemd die toezicht houdt op de ontwikkeling van de minderjarige. Indien de ontwikkelingsbedreiging niet kan worden weggenomen door een ondertoezichtstelling kan de Raad verzoeken om een kind uit huis te plaatsen. Voorwaarde is dan dat de zorgen niet kunnen worden weggenomen door het kind bij de verzorgende ouder te laten wonen met inzet van hulpverlening.

Indien een kind ernstige gedragsproblemen heeft, dan kan een kind ook worden opgenomen in een instelling voor gesloten jeugdzorg. Voor opname in een gesloten instelling is een machtiging van de kinderrechter nodig.

Gespecialiseerde advocaten

Onze advocaten jeugdrecht stellen uw kind centraal en stellen zijn of haar belangen voorop. Daarbij beschikken onze jeugdrecht advocaten over uitgebreide kennis van de regel- en wetgeving omtrent jeugdigen. Als gespecialiseerd advocatenkantoor jeugdrecht biedt Lina Advocaten het kind de begeleiding waar hij of zij recht op heeft.

Heeft u vragen op het gebied van het jeugdrecht of zoekt u een gespecialiseerde advocaat op dat gebied? Neem dan contact met ons op en maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.