Passende arbeid kan bedongen arbeid worden!

Door: Denise Haacke    2 mei 2017

Als een werknemer ziek is heeft u als werkgever de plicht om het loon door te betalen; bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gedurende de overeengekomen periode en bij een vast dienst verband gedurende twee jaar lang. Zowel werkgever als werknemer hebben tijdens deze periode re-integratieverplichtingen met als doel dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het (eigen) werk kan.

Passende arbeid

Indien de werknemer niet in staat is om zijn eigen werk (de bij de arbeidsovereenkomst bedongen arbeid) te verrichten, dan moet de werkgever de werknemer passende arbeid aanbieden. De werknemer is verplicht om passende arbeid te accepteren. Wanneer arbeid passend is hangt af van de omstandigheden van het geval. Uitgangspunt is dat het moet gaan om arbeid die redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen waarbij arbeidsverleden, opleidingsniveau, gezondheidstoestand, de afstand tot het werk en loon een rol spelen.

Loondoorbetalingsverplichting

De werkgever heeft – bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – in principe bij elke ziekmelding een loondoorbetalingsplicht van twee jaar, tenzij de periodes van ziekte elkaar binnen vier weken opvolgen; in dat geval worden de ziekteperiodes bij elkaar opgeteld. Is de periode tussen twee ziekmeldingen langer dan vier weken, dan ontstaat een nieuwe loondoorbetalingsverplichting van 104 weken.

Passende arbeid kan bedongen arbeid worden

Het komt voor dat een werknemer in het kader van zijn re-integratie langdurig passende arbeid verricht. Indien hij tijdens deze werkzaamheden opnieuw ziek uitvalt ontstaat er geen nieuwe loondoorbetalingsverplichting van twee jaar voor de werkgever, nu de werknemer in dat geval immers nog steeds arbeidsongeschikt is.

Als tussen partijen op enig moment wordt vastgelegd dat de passende arbeid de nieuwe functie wordt, is de situatie eveneens duidelijk; in dat geval is wel sprake van een nieuwe loondoorbetalingsverplichting als de werknemer ziek uitvalt (er is dan immers sprake van een nieuwe ziekmelding).

Soms is het echter niet duidelijk of de passende arbeid nog steeds moet worden gezien als passende arbeid (en dus afwijkt van de eigenlijke werkzaamheden) of dat deze (voorheen) passende arbeid het eigen (bedongen) werk is geworden. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn:

  • Tijdsverloop: passende arbeid kan na verloop van tijd stilzwijgend de bedongen arbeid worden;
  • Re-integratieactiviteit: wanneer de werkgever geen moeite meer doet om de werknemer naar zijn eigenlijke functie te re-integreren, dan kan worden aangenomen dat de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden;
  • Omscholing: als de werknemer in het kader van de re-integratie wordt omgeschoold, is snel aannemelijk dat de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden.

Financiële gevolgen
Of er op enig moment sprake is van passende arbeid of bedongen arbeid is voor de werkgever van groot financieel belang. Immers, zodra de passende arbeid de bedongen arbeid wordt ontstaat een nieuwe loondoorbetalingsverplichting van 104 weken ingeval de werknemer zich ziekmeldt. Indien de werkgever hiertoe niet de bedoeling heeft gehad, betekent dit een enorme onverwachte kostenpost.

Om te voorkomen dat het omslagpunt (van passende arbeid naar bedongen arbeid) ongemerkt intreedt, is het dus van belang om te blijven communiceren over het re-integratietraject en voorts om duidelijke afspraken te maken met de werknemer. Uiteraard zijn wij graag bereid om u van advies te voorzien of specifieke vragen te beantwoorden.


Door: Denise Haacke