Komende wijzigingen in het arbeidsrecht op grond van de nieuwe kabinetsplannen

Door: Mr. M.N. van Geenen (Mark)    28 november 2017

Het regeerakkoord bevat verschillende wetsvoorstellen c.q. maatregelen, waarbij de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gedeeltelijk wordt teruggedraaid of aangepast. Hieronder volgt een willekeurige greep uit deze plannen.

Transitievergoeding

In de toekomst krijgen werknemers vanaf het moment van aangaan van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Nu moet een werknemer eerst twee jaar in dienst zijn geweest om bij een ontslag voor zo’n vergoeding in aanmerking te komen. Gevolg voor de werkgevers is dat er vaker dan nu het geval is een transitievergoeding verschuldigd is.

Voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn hoeft straks een lagere transitievergoeding te worden betaald. De opbouw van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn wijzigt namelijk.

Ketenbepaling verlengd na 3 jaar

Werknemers krijgen in de nieuwe voorstellen na 3 jaar recht op een vast dienstverband. Onder de huidige WWZ is de maximale duur 2 jaar. Een en ander wil zeggen dat óf na drie tijdelijke contracten óf na een periode van drie jaar er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Proeftijdbeding

Bij indiensttreding, waarbij partijen meteen een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) aangaan, mag een proeftijd van maximaal 5 maanden worden overeengekomen.

Voor meerjarencontracten, die langer dan 2 jaar duren, gaat de maximale proeftijd naar 3 maanden.

Overeind blijft dat er geen proeftijd mag worden bedongen indien een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden of korter wordt aangegaan. Bij een contract langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar blijft de maximale proeftijd 1 maand.

Nieuwe ontslaggrond

Er komt een nieuwe ontslaggrond bij en wel de zogenaamde cumulatiegrond.

Dit geeft voor werkgevers de mogelijkheid om op deze grond verschillende redenen voor ontslag te combineren, wat op grond van de huidige WWZ niet mogelijk is. U kunt als werkgever dus bijvoorbeeld ontslag vragen via de kantonrechter wegens disfunctioneren én een verstoorde arbeidsrelatie.

Tot zover een willekeurige greep uit de nieuwe kabinetsplannen.

Voor werkgevers én voor werknemers bevatten deze voorstellen zowel voor- als nadelen.

Wat in uw concrete geval wijsheid is kunt u het beste voorleggen aan één van onze arbeidsrechtspecialisten.


Door: Mr. M.N. van Geenen (Mark)