Hoge Raad doet uitspraak over kindgebonden budget bij partneralimentatie

Door: Mw. mr. D. Haacke (Denise)    24 juli 2017

Sinds januari 2015 is er veel commotie over de wijziging van het kindgebonden budget (en de alleenstaande ouderkop) en de invloed daarvan op alimentatie. Met de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015 leek aan die discussie eindelijk een einde te komen, maar niets bleek minder waar. De discussie over het kindgebonden budget bij partneralimentatie laaide op. Nu heeft de Hoge Raad ook daarover duidelijkheid gegeven en lijkt de lucht eindelijk geklaard.

Wat was er aan de hand?

In januari 2015 werd het kindgebonden budget aanzienlijk verhoogd. Met de toenmalige wijze van alimentatie berekenen betekende dat dat er vaak ineens geen kinderalimentatie hoefde te worden betaald, omdat de kosten van de kinderen gedekt werden door het kindgebonden budget. Hiermee ontliep de niet‑verzorgende ouder in feite de alimentatieverplichting, terwijl de overheid daarvoor in de plaats moest voorzien in de kosten van de kinderen.

Naar aanleiding van die discussie ontstond er rechtsongelijkheid binnen Nederland, omdat de diverse rechtbanken in Nederland anders met de situatie omgingen. Hierdoor had een verzorgende ouder bij de Rechtbank Den Haag bijvoorbeeld recht op kinderalimentatie, terwijl een andere verzorgende ouder met exact hetzelfde inkomen en dezelfde omstandigheden bij de Rechtbank Roermond geen kinderalimentatie kreeg. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad op 9 oktober 2015 beslist dat het kindgebonden budget wordt opgeteld bij het inkomen van de verzorgende ouder en dat hiermee dus niet volledig in de kosten van de kinderen kon worden voorzien.

Discussie kindgebonden budget bij partneralimentatie

Kort daarna ontstond de discussie hoe dit kindgebonden budget dan meegenomen moest worden in de berekening van de partneralimentatie. Moest het daarvoor ook opgeteld worden bij het inkomen van de verzorgende ouder of was het dan toch een voorziening bedoeld om te voorzien in de kosten van de kinderen?

Waarom is dit relevant? Het recht op partneralimentatie bestaat alleen als de ander niet in staat is om met het eigen inkomen te voorzien in de eigen kosten van levensonderhoud. Dan is het natuurlijk wel relevant om te weten of hier het kindgebonden budget bij mag worden opgeteld. Om een voorbeeld te geven: stel dat Lisa en Tom gaan scheiden. Er wordt vastgesteld dat Lisa een behoefte heeft van € 1.500,00 netto per maand. Zij heeft een inkomen van € 1.300,00 netto per maand en ontvangt daarnaast een kindgebonden budget van € 340,00 per maand. Als het kindgebonden budget bij haar inkomen moet worden opgeteld, heeft zij in feite een inkomen van € 1.640,00 netto per maand en hiermee kan zij in haar eigen behoefte voorzien. In dat geval krijgt Lisa geen partneralimentatie. Als het kindgebonden budget niet meetelt heeft zij een inkomen van € 1.300,00 netto per maand en zou zij behoefte hebben aan een partneralimentatie van € 200,00 netto per maand.

Over het voorgaande is opnieuw rechtsongelijkheid ontstaan binnen Nederland, wat betekende dat het verschil kon maken of u een verzoek tot partneralimentatie deed bij de Rechtbank Den Haag of de Rechtbank Roermond. Dit is natuurlijk nooit de bedoeling, zodat de Hoge Raad hierover duidelijkheid heeft gegeven.

Uitspraak Hoge Raad

Bij uitspraak van 7 juli 2017 heeft de Hoge Raad het volgende besloten

“Bij het kindgebonden budget is sprake van een overheidsbijdrage van aanvullende aard, waarvan het karakter meebrengt dat die bijdrage buiten beschouwing moet worden gelaten bij het vaststellen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde aan een uitkering tot levensonderhoud op de voet van art. 1:157 BW.”

De Hoge Raad is van mening dat het kindgebonden budget onder iedere omstandigheid ten goede moet komen aan de kinderen en moet worden gezien als inkomensondersteuning bedoeld voor de kinderen. Het is derhalve niet de bedoeling dat het kindgebonden budget ten goede komt aan de verzorgende ouder, in die zin dat het wordt meegenomen in de berekening van de partneralimentatie. Waar het kindgebonden budget bij de berekening van de kinderalimentatie dus wel wordt opgeteld bij het inkomen van de verzorgende ouder, wordt dit bij de berekening van de partneralimentatie buiten beschouwing gelaten.

Is er bij u in de afgelopen twee jaar partneralimentatie vastgesteld, waarbij rekening is gehouden met het kindgebonden budget dat u ontvangt? Neem dan contact met ons op, zodat wij kunnen kijken of het zinvol is om de partneralimentatie te wijzigen.


Door: Mw. mr. D. Haacke (Denise)