Eigen risicodrager worden voor de Ziektewet; de voor- en nadelen

Door: Denise Haacke    9 januari 2018

Als een werknemer zich ziekmeldt betaalt u als werkgever maximaal twee jaar het loon door. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor diens re-integratie. In sommige gevallen heeft een werknemer recht op een Ziektewetuitkering. Dit geldt onder andere voor werknemers die ziek uit dienst gaan of net na beëindiging van het dienstverband ziek worden. Als u ervoor kiest om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet dan betaalt u voor deze gevallen minder premie, maar als een werknemer ziek wordt betaalt niet het UWV maar ú de Ziektewetuitkering van uw (ex)werknemer.

Wat houdt het eigenrisicodrager schap precies in?

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalt u zelf de Ziektewetuitkering voor uw (ex)werknemers die daar bij ziekte recht op hebben. Dit geldt dus ook – en met name – voor werknemers die niet meer bij u werken, omdat ze ziek uit dienst zijn gegaan na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of omdat ze binnen vier weken na beëindiging van het dienstverband ziek zijn geworden. U bent zelf verantwoordelijk voor het te voeren preventie- verzuim- en re-integratiebeleid, samen met een door u in te schakelen bedrijfsarts of arbodienst. In ruil daarvoor betaalt u minder premie.

Rol UWV

Het UWV controleert of u als werkgever de aan het eigenrisicodrager schap verbonden taken goed uitvoert. Doet u dit niet, dan kan dit ertoe leiden dat het UWV de werkzaamheden overneemt en de daaraan verbonden kosten bij u in rekening brengt.

U bent als werkgever niet bevoegd om formele beslissingen af te geven over bijvoorbeeld het beëindigen, schorsen of verlagen van een Ziektewetuitkering. Dit doet het UWV, nadat u de beslissing heeft voorbereid, het UWV daartoe strekkende stukken ter hand heeft gesteld en het UWV uw verzoek heeft getoetst. Indien de werknemer het niet eens is met een dergelijke beslissing, dan kan deze daartegen bezwaar maken en wordt de procedure bij het UWV gevoerd. U als werkgever wordt in deze procedure aangemerkt als belanghebbende.

Voordelen

Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet kan voor u als werkgever leiden tot kostenbesparingen. Immers, u betaalt een lagere premie. Daarnaast heeft u meer controle over het re-integratietraject van uw zieke werknemer en kan dit wellicht effectiever worden ingezet, waardoor de zieke werknemer mogelijk sneller herstelt en zijn werkzaamheden kan hervatten.

Nadelen

Voor het zelf uitvoeren van de Ziektewet is kennis vereist van de Ziektewet. Het is uiteraard mogelijk om deze in te kopen, maar ook daar zijn (hoge) kosten aan verbonden. Daarnaast moet u een eigen verzuimadministratie voeren en eventueel uw contract voor arbodienstverlening uitbreiden. Voorts kan een lastige situatie ontstaan wanneer sprake is van een vertroebelde arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever en zo’n werknemer gaat ziek uit dienst. In dat geval blijven werkgever en werknemer immers op elkaar aangewezen totdat de werknemer hersteld is. De ervaring leert dat dit de re-integratie niet ten goede komt.

Conclusie

Aan eigenrisicodrager schap voor de Ziektewet worden hoge eisen gesteld. Het financieel voordeel lijkt beperkt door de extra uitvoeringskosten voor u als werkgever. De omvang van uw organisatie kan daarbij ook een rol spelen. Overweegt u om eigenrisicodrager te worden? Maak dan een goede kosten-batenanalyse. Heeft u vragen over het eigenrisicodrager schap voor de Ziektewet, neem dan contact op met ons kantoor.


Door: Denise Haacke