Affectieschade, nu eindelijk erkend?

Door: Denise Haacke    31 oktober 2017

Stel, het ondenkbare gebeurt: één van uw naasten raakt betrokken bij een (verkeers-)ongeval. Hij of zij loopt ernstig en blijvend letsel op of overlijdt zelfs aan de gevolgen van het ongeval. U hebt als naaste uiteraard ook veel verdriet ten gevolge van deze gebeurtenis. Voor u bestaat er op dit moment nog geen vorm van schadevergoeding voor het verdriet en leed dat u als naaste lijdt.

Wat is affectieschade?

Affectieschade is de schade die de naaste van ernstig en blijvend gewonde of overleden mensen lijdt. Er moet dan sprake zijn van onmiskenbaar ernstig leed, zoals in het bovengenoemde voorbeeld. Natuurlijk neemt het toe te kennen bedrag het verdriet van de naaste niet weg, maar het is een symbolische vergoeding, die voorziet in een vorm van erkenning van het toegebrachte leed en in genoegdoening, doordat de aansprakelijke persoon – de veroorzaker – dit bedrag moet betalen. Psychologen geven aan dat dit zelfs kan helpen bij het verwerken van de gebeurtenis door de naasten. Op dit moment is het nog niet mogelijk om affectieschade te claimen.

Het wetsvoorstel voor het opnemen van de vergoeding van affectieschade in de wet is op 9 mei 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. Momenteel ligt het voorstel bij de Eerste Kamer voor verdere behandeling. Nadat een eerder wetsvoorstel is verworpen, heeft het op 16 juli 2015 ingediende voorstel nu dan toch zijn weg gevonden. Of het voorstel ook door de Eerste Kamer zal worden aangenomen zal de tijd leren.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kan niet iedereen affectieschade claimen. De kring van personen die hier een beroep op kan doen, is nauwgezet vastgelegd in het wetsvoorstel. Het betreft onder andere de echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, de levensgezel, kinderen, ouders en personen die in gezinsverband met de gekwetste leefden. Voor andere personen die in een nauwe persoonlijke betrekking tot de gekwetste staan of stonden, is er ook een mogelijkheid tot het verkrijgen van affectieschade.

Er zijn verschillende categorieën opgenomen, waardoor de vergoedingen tussen de € 12.500,- en € 20.000,- zullen liggen.  Dit zijn vaststaande bedragen, die afhangen van de ernst van de gevolgen van het ongeval.

Shockschade

Affectieschade moet overigens niet worden verward met shockschade, die wel al wordt erkend. Hieronder valt de schade die ontstaat doordat iemand direct geconfronteerd wordt met een ongeval of de ernstige gevolgen daarvan. Deze confrontatie veroorzaakt een hevige emotionele shock en veroorzaakt een psychiatrisch erkend ziektebeeld. Dit zijn zeer strenge eisen, die voor het vaststellen van affectieschade niet gelden.

We moeten nu wachten op de behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer. Naar mijn mening is het broodnodig dat deze regeling voor naasten van een slachtoffer in de wet wordt verankerd. Op deze wijze wordt het verdriet van mensen die een naaste hebben verloren, of die ernstig gewond is geraakt ten gevolge van een ernstig ongeval, in de toekomst niet meer genegeerd.

Hebt u vragen over affectieschade, over shockschade of over letselschade in het algemeen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.


Door: Denise Haacke