Eigen schuld, dikke bult?!?

Als u letselschade lijdt ten gevolge van een verkeersongeval of een andere gebeurtenis, is het mogelijk dat op een bepaald moment wordt gesproken over “eigen schuld”. Hiermee wordt de juridische term “eigen schuld” bedoeld.

Wat betekent “eigen schuld” in het kader van letselschade?

Als u bijvoorbeeld als bijrijder in een auto zit, terwijl deze auto wordt aangereden door een andere auto, kunt u er niets aan doen dat u betrokken raakte bij dat ongeval. U zat immers rustig in de auto, terwijl de bestuurder reed.

Als eerste wordt bekeken wie “schuld” heeft aan het ontstaan van het ongeval. In dit geval gaan we er even van uit dat dat de bestuurder is van de auto, die u heeft aangereden. De verzekering van deze auto moet dan uw letselschade vergoeden. Deze verzekering is de aansprakelijke partij.

Als aansprakelijkheid vaststaat, weten we wie de letselschade moet vergoeden. De volgende stap is het uitzoeken van de vraag of er omstandigheden of gedragingen zijn, waardoor u wellicht een deel van uw letselschade zelf moet dragen.

Autogordel

Indien u tijdens het ongeval uw autogordel niet droeg, kan dit vanzelfsprekend tot gevolg hebben dat uw letsel (veel) ernstiger is dan dat het zou zijn geweest als u uw autogordel wel zou hebben gedragen. Uitzonderingen daargelaten mogen we aannemen dat dit inderdaad zo is.

De wet zegt hierover dat wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan het slachtoffer kan worden toegerekend, de vergoedingsplicht van de aansprakelijke partij wordt verminderd met een bepaald percentage. Hoe hoog dit percentage is, hangt af van de omstandigheden. Indien u uw autogordel niet draagt, kan het percentage eigen schuld oplopen tot wel 25%. Dit betekent concreet dat u maar 75% van de normaal gesproken aan u toekomende schadevergoeding daadwerkelijk krijgt. Dit kan uiteraard enorm oplopen als we praten over grote schades.

Alcoholgebruik

Een ander voorbeeld is het instappen en meerijden met iemand die alcohol heeft genuttigd. Het is een feit van algemene bekendheid dat alcoholgebruik leidt tot een verminderd reactievermogen of erger. Iedereen weet dat alcohol het rijvaardigheidsvermogen beïnvloedt. Indien u dan toch instapt en meerijdt met iemand die alcohol op heeft, dan wordt ervan uit gegaan dat u een deel eigen schuld hebt aan de door u opgelopen letselschade. In het geval van alcoholgebruik kan dit percentage oplopen tot 50% van de schadevergoeding.

Zo zijn nog meer situaties te bedenken, waarin de eigen schuld van het slachtoffer zijn of haar schadevergoeding ernstig beperkt.

De uitzondering bevestigt de regel

Het kan voorkomen dat wel sprake is van eigen schuld aan de zijde van het slachtoffer, terwijl de schadevergoeding vervolgens niet wordt gecorrigeerd naar aanleiding van andere omstandigheden. Als uw letsel bijvoorbeeld veel ernstiger zou zijn geweest als u uw autogordel wél had gedragen tijdens een ongeval waarbij u dat niet deed (eigen schuld), dan zal dat leiden tot een correctie, waardoor u toch een groter deel of de gehele 100% van de schadevergoeding krijgt.

Het ene ongeval is het andere niet

Omdat de omstandigheden van het (on)geval allesbepalend zijn, is niet zomaar te zeggen wanneer welk percentage eigen schuld in mindering wordt gebracht op uw schadevergoeding. Het ene ongeval is het andere niet en het is daarom ook niet verstandig om uw schadevergoeding met die van uw buurman te vergelijken.

De ervaring leert dat het voor een slachtoffer altijd ontzettend vervelend klinkt als de aansprakelijke partij roept dat “het slachtoffer eigen schuld heeft”. Denkt u er dan aan dat de aansprakelijke partij bedoelt dat er sprake is van een percentage juridische eigen schuld. De uitdrukking “eigen schuld, dikke bult” geldt namelijk nooit voor een slachtoffer!

Mocht u vragen hebben over eigen schuld bij letselschade, dan sta ik u als specialist op het gebied van letselschade graag te woord. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen.

Even voorstellen

Hallo, mijn naam is Erik Gorsselink. Sinds 1 maart 2018 werk ik bij Lina Advocaten. Na psychologie en vervolgens rechten te hebben gestudeerd in Maastricht, ben ik in 2010 gaan werken als advocaat. In het begin richtte ik mij enkel op strafzaken; inmiddels is dit uitgebreid met jeugd- en asielzaken.

Ik hou van sporten, muziek, gezelligheid en afwisseling. Mijn vrije tijd wordt dan ook met van alles opgevuld. Gitaarspelen, muziek luisteren, fotografie, fietsen, relaxen, motorrijden en nog meer. Er is genoeg te doen en te beleven.

Asielrecht….Asielzoekers… Deel II

Enige tijd geleden heb ik een blog geschreven over een jong gezin uit Soedan. Kort gezegd kwam het erop neer dat het gezin is gevlucht uit Soedan vanwege de dreiging dat hun jonge dochter van 1,5 jaar zou worden besneden. Zoals aangegeven zijn beide ouders fel tegen deze besnijdenis maar zijn zij niet in staat gebleken hun dochter te beschermen tegen deze dreiging, die afkomstig was van de familie van zowel de man als de vrouw.

In mijn vorige blog is aangegeven dat de Staatssecretaris van oordeel was dat het jonge stel in staat moet worden geacht weerstand te kunnen bieden tegen de wens van de beide families en dat zij dan ook in staat moeten worden geacht hun dochter zelf te beschermen. Zij zijn immers de ouders die bepalen of hun dochter al dan niet besneden wordt.

Tijdens het schrijven van de vorige blog lag de zaak onder de rechter. Inmiddels heeft de rechtbank uitspraak gedaan en hierna volgt dan ook, zoals beloofd, de afloop van deze zaak.

De rechtbank

In de beslissing van de rechtbank staat het volgende te lezen:

De Staatssecretaris heeft aan zijn besluit ten grondslag gelegd dat er geen sprake is van en reëel en voorzienbaar risico op handelen in strijd met artikel 3 EVRM (dit houdt in dat de Staatssecretaris van oordeel is dat er geen risico bestaat op een onmenselijke behandeling in de zin van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens) omdat de ouders zich aan de besnijdenis van hun dochter kunnen onttrekken. De ouders zijn immers bepalend voor de beslissing of hun dochter wordt besneden. Niet de beide families

Vervolgens geeft de rechtbank haar oordeel hierover:

De rechtbank is van oordeel dat de Staatssecretaris dat in dit geval onvoldoende heeft gemotiveerd. Uit informatie volgt weliswaar dat in het algemeen er voldoende aanleiding is voor dit standpunt van de Staatssecretaris maar in dit specifieke geval is onvoldoende gemotiveerd dat enkel de opvattingen van de ouders bepalend zijn. Daarbij acht de rechtbank van belang dat de dreiging voor de besnijdenis van hun dochter uit beide families komt. Ook is gebleken dat beide families al handelingen hebben gepland en uitgevoerd voor het laten besnijden van de dochter.

Zij hebben de ouders onder valse redenen naar Soedan gelokt, hebben hen uit elkaar gehaald en zijn begonnen met de voorbereidingen voor de besnijdenis zonder medeweten van de ouders, terwijl zij wisten dat de ouders hun dochter niet willen laten besnijden. Hieruit volgt dat de families de wensen van de ouders niet respecteren. De vlucht van de ouders uit Soedan heeft dat probleem vervolgens niet opgelost. Integendeel: nadat de ouders bij hun families waren vertrokken, ontvingen zij een aantal bedreigende berichten. Hieruit blijkt dat de families van de ouders vastberaden zijn om de dochter te laten besnijden. De Staatssecretaris heeft onvoldoende gemotiveerd hoe de ouders onder deze omstandigheden hun dochter tegen de besnijdenis zouden kunnen beschermen. Dat de ouders hoogopgeleid zijn en zelf konden kiezen voor hun huwelijk en voor emigratie naar de Verenigde Arabische Emiraten is onvoldoende om te concluderen dat zij zich aan de dreiging konden onttrekken.

De rechtbank verklaart het beroep gegrond en de Staatssecretaris zal nieuwe besluiten op de asielaanvragen van de ouders moeten nemen met inachtneming van deze uitspraak”.

En nu?

Dit betekent dat de rechtbank van oordeel is dat er een nieuwe beslissing moet komen en dat de Staatssecretaris de uitspraak van de rechtbank in acht moet nemen bij het nemen van deze nieuwe beslissing. De eerste “overwinning” voor de ouders is behaald, maar het is nu wachten op de Staatssecretaris die een nieuwe beslissing moet nemen.

De ouders zullen, zoals al eerder aangegeven, blijven vechten voor de veiligheid van hun kind en de bescherming te krijgen die zij nodig hebben.

Wederom: wordt vervolgd!

 

 

De beëindigingsovereenkomst

Er zijn verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. Bijvoorbeeld doordat een werkgever een ontslagvergunning bij het UWV heeft gekregen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en vervolgens overgaat tot opzegging. Daarnaast kan de kantonrechter ook de arbeidsovereenkomst ontbinden. Verreweg de meeste arbeidsovereenkomsten worden op dit moment echter beëindigd via een zogenaamde beëindigingsovereenkomst dan wel (ook wel genoemd vaststellingsovereenkomst).

Inhoud vaststellingsovereenkomst

In zo’n overeenkomst worden onder meer de navolgende onderwerpen opgenomen:

  • Datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • De eventueel aan de werknemer toekomende ontslagvergoeding;
  • De verplichtingen van de werkgever tot einde dienstverband (bijvoorbeeld doorbetaling van salaris);
  • De verplichtingen van de werknemer tot einde dienstverband (al of niet vrijstelling van werk en/of het opnemen van de vakantiedagen);
  • De eindafrekening;
  • Het eventuele verval van een relatie- of concurrentiebeding;
  • De slotbepalingen, waaronder de geheimhoudingsverplichting en de finale kwijtingsregeling.

Indien u als werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer wenst te beëindigen via een beëindigings-/vaststellingsovereenkomst of u als werknemer zo’n overeenkomst ter ondertekening krijgt voorgelegd dan is het van het allergrootste belang om te laten toetsen door een deskundige of de beëindigingsovereenkomst aan alle vereisten voldoet.

Aandachtspunten

Het is van belang om de zogenaamde fictieve opzegtermijn te overbruggen, zodat de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in aanmerking komt voor WW.

In veel gevallen is het niet mogelijk om met een zieke werknemer een beëindigingsovereenkomst te sluiten, omdat de werknemer daarbij het risico loopt dat hij geen uitkering van het UWV ontvangen in verband met een benadelingshandeling.

Als werkgever is het van belang om uitdrukkelijk in de vaststellingsovereenkomst op te laten nemen dat ten tijde van het ondertekenen van de overeenkomst de werknemer arbeidsgeschikt is.

Het is dus voor zowel werkgever als werknemer van belang en sterk aan te raden om de vaststellingsovereenkomst door een juridisch deskundige te laten opstellen dan wel op inhoud te laten toetsen.

Binnen ons kantoor zijn mr. M.N. van Geenen en mevrouw J.M.P. Custers arbeidsrechtspecialisten en daarvoor de aangewezen personen.

De rol van het kind (deel 1/3): het kindgesprek

Een veelgehoord misverstand bij ouders is dat hun kinderen vanaf 12 jaar mogen ‘kiezen’ bij wie ze wonen of hoe de omgang moet gaan. Kinderen vanaf 12 jaar worden door de rechter gehoord; zij mogen hun mening geven. De rechter is en blijft echter degene die de beslissing neemt en die kan afwijken van de wens van een kind.

De laatste jaren is er wel steeds meer aandacht voor de rol van het kind in familierechtelijke procedures. Eén van de manieren waarop dit wordt vormgegeven is het ‘kindgesprek’.

Wat is een kindgesprek?

Het woord zegt het al: een kindgesprek is een gesprek met een kind. Als er een procedure loopt, dan gaat de behandelend rechter in gesprek met eventuele minderjarige kinderen van de ouders. Dit is geen ‘verhoor’, maar een informeel gesprekje tussen een rechter en een kind.

Wanneer vindt een kindgesprek plaats?

Een kindgesprek vindt alleen plaats als er een procedure loopt. Daarbij worden kinderen vanaf 12 jaar standaard gehoord door rechters. Bij procedures over kinderalimentatie worden kinderen vanaf 16 jaar gehoord.

Steeds vaker worden echter ook kinderen jonger dan 12 jaar uitgenodigd voor een kindgesprek, als zij in staat zijn om een (weloverwogen) mening te vormen. Er is zelfs een pilot geweest waarbij kinderen vanaf 8 jaar standaard opgeroepen werden voor een kindgesprek. Voor nu is dat nog niet definitief doorgevoerd, zodat alleen kinderen vanaf 12 jaar standaard worden opgeroepen. Voor jongere kinderen kan het wel worden gevraagd aan de rechter.

Denkt u dat het voor uw kind belangrijk is om gehoord te worden door de rechter? Geef dat dan aan, zodat dit gevraagd kan worden.

De uitnodiging

Een kind krijgt zelf een uitnodiging van de rechtbank voor het kindgesprek. Deze brief is op een begrijpelijke manier geschreven en hierin wordt ook uitgelegd waarom er een procedure loopt.

Als een kind liever niet naar de rechter toe wil om zijn of haar mening kenbaar te maken, dan kan dit ook schriftelijk. Ieder kind mag een brief schrijven aan de rechter met daarin zijn of haar mening. Deze brief wordt niet naar de ouders gestuurd en deze wordt ook niet aan hen voorgelezen.

Hoe verloopt een kindgesprek?

Ook de invulling van het kindgesprek ontwikkelt zich steeds verder. Voorheen werden de kinderen in de zittingszaal gehoord, waarbij de rechter in toga zat. Hierdoor leek het soms meer op een verhoor, dan een kindgesprek. Tegenwoordig vindt het gesprek plaats in een aparte (kindvriendelijke) kamer en zit de rechter niet meer in toga.

Het gesprek is er vooral op gericht om kinderen de gelegenheid te geven om hun mening kenbaar te maken bij degene die een beslissing gaat nemen. Broertjes en zusjes hebben in principe allemaal individueel een gesprek met de rechter, maar als de kinderen dat zelf graag willen, kan het gesprek gezamenlijk plaatsvinden. De ouders zijn in ieder geval nooit bij het gesprek aanwezig.

Na het kindgesprek

Na afloop van het gesprek wordt er een samenvatting gemaakt. Deze samenvatting wordt met het kind doorgesproken en eventueel nog aangepast. Het kind mag dan ook aangeven of er dingen zijn waarvan hij of zij liever niet wil dat ouders dat horen. Tijdens de daadwerkelijke zitting vertelt de rechter kort en zakelijk aan de ouders wat het kind heeft aangegeven. Als een kind heel uitdrukkelijk heeft aangegeven dat hij of zij niet wil dat de ouders dit weten, dan zal de rechter daarmee rekening houden.

Hoewel de rechter rekening houdt met de mening van het kind, is het nog altijd de rechter die de beslissing neemt. De beslissing hoeft dan ook niet per se overeen te komen met hetgeen het kind heeft aangegeven. De rechter beslist op basis van het belang van het kind en soms is dat iets anders dan wat een kind wil.

Tot slot

De rol van kinderen wordt steeds serieuzer genomen. Er zijn zelfs al (buitenlandse) rechters die hun beslissingen op een kindvriendelijke manier schrijven, zodat kinderen begrijpen wat er is beslist en waarom dat zo is beslist. In Nederland gebeurt dit (nog) niet standaard, maar steeds vaker vraagt de rechter wel aan (één van) de ouders om de beslissing met hun kind te bespreken. Op deze manier weet het kind in ieder geval wat er is beslist en wat er met hun mening is gedaan.

Heeft u vragen over een kindgesprek? Of wilt u weten wat de rol van uw kinderen is? Neem dan gerust contact op. In mijn volgende blog vertel ik meer over de bijzondere curator die een kind kan vertegenwoordigen bij de rechtbank.

Asielrecht….Asielzoekers…

Niet echt een onderwerp waar het merendeel van onze cliënten en website-bezoekers mee te maken krijgt, maar wel een onderwerp waar iedereen in Nederland een mening over heeft! Het asielrecht is een specialisme binnen ons kantoor en het is echt de moeite waard om er meer over te lezen; vandaar deze blog.

Politiek en media

In het algemeen bestaat de gedachte dat iedereen maar asiel kan krijgen en een verblijfsvergunning krijgt in Nederland. Deze gedachte wordt gevoed door de media en de politiek doordat bepaalde invloedrijke mensen in de politiek hun mening via de media delen. Ze geven ons, Nederlanders, het gevoel dat deze asielzoekers onze banen inpikken, strafbare feiten plegen en onrust veroorzaken door hun geloof (vaak de Islam) te belijden en uit te dragen. Niets is echter minder waar!

Verblijfsvergunning op grond van asiel

Wat iedereen moet weten is dat een verblijfsvergunning op grond van asiel niet snel wordt verleend. Alleen wanneer men terecht vreest voor vervolging vanwege zijn/haar ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep, kan men als vluchteling worden aangemerkt. Ook als je terechte vrees hebt voor een onmenselijke behandeling in je land van herkomst, kun je een verblijfsvergunning krijgen op grond van asiel.

De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) neemt, namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, een beslissing op deze asielaanvragen. We kennen allemaal de grote hoeveelheid Syriërs die een verblijfsvergunning krijgen vanwege de oorlog in Syrië en we vinden het over het algemeen gelukkig ook terecht dat deze mensen in Nederland de bescherming krijgen die ze in hun eigen land missen. Maar de verhalen van mensen uit andere, vaak onbekendere landen, worden vrijwel nooit besproken in de media.

Graag wil ik hierna dan ook een zaak bespreken die aandacht nodig heeft, omdat we allemaal een dochter, een zoon, een broer, een zus of een vader of moeder zijn en we vooral vanuit dat oogpunt eens moeten kijken naar de asielzoeker.

Uit de praktijk

In deze zaak, welke uiteraard niet is verzonnen en daadwerkelijk op dit moment speelt, gaat het om een jong stel uit Soedan met een zoontje van 4 jaar en een dochtertje van 1,5 jaar oud. Ze zijn afkomstig uit Soedan maar wonen tijdelijk in de Verenigde Arabische Emiraten omdat hij een baan heeft aldaar. Ze hebben het goed en zijn gelukkig samen. Totdat ze plotseling tijdens een vakantie een telefoontje krijgen van zijn familie dat zijn vader op sterven ligt in Soedan. Ze breken hun vakantie met het gezin meteen af en reizen met spoed naar Soedan. Daar aangekomen blijkt er niets aan de hand te zijn met vader; het gezin is naar Soedan “gelokt”. Wat blijkt: de familie wil dat het dochtertje van 1 jaar oud wordt besneden, zoals alle andere vrouwen in beide families ook besneden zijn.

Het jonge stel wil en kan hier echter niet mee instemmen. De vrouw is zelf als jong meisje besneden en is daardoor voor haar leven getekend; ze is verminkt en zal hier haar hele leven de gevolgen van ondervinden. In het verleden heeft zij zelfs een zusje verloren doordat zij bij de besnijdenis teveel bloed had verloren. De familie onderneemt echter tijdens hun verblijf in Soedan allerlei acties waarmee zij de besnijdenis voorbereiden. Het stel is bang en vreest voor het leven van hun kind; de ouders zijn bang dat de familie het meisje meeneemt en laat besnijden tegen hun wil. De families van de man als de vrouw staan als één front tegenover het jonge stel dat daardoor geen kant op kan; ze hebben geen keus dan te doen alsof ze instemmen. Die nacht vlucht het gezin…en vervolgens komen ze aan in Nederland…

Beslissing IND

Ik denk dat vrijwel iedereen het met mij eens zal zijn dat deze mensen hier de bescherming moeten krijgen waar zij om vragen. Helaas denkt de Staatssecretaris daar anders over. Die vindt dat het jonge stel in staat moet worden geacht om hun dochter te beschermen tegen de invloeden van de families en de gemeenschap in Soedan. Zij kunnen als ouders voorkomen dat hun dochter besneden wordt als zij dit willen, aldus de Staatssecretaris.

Het lijkt erop dat we in ons land vergeten zijn wat de invloed kan zijn van familie, van een gemeenschap. Er was een tijd dat die invloeden ook bij ons zo groot waren. Bij ons is dit weliswaar veranderd, maar in sommige landen en culturen zijn deze invloeden onverminderd groot. Iedere ouder zal bevestigen dat hij ver zou gaan voor de veiligheid van zijn kind. Daar doe je alles voor, dus ook alles achterlaten wat je lief is; je huis, je baan, je familie en je land. Alles om je kind de bescherming te bieden dat het nodig heeft. Dat is precies wat ook dit jonge stel heeft gedaan.

En daar staan ze dan, in Nederland, een land van verdraagzaamheid, saamhorigheid, en rechtvaardigheid. Althans dat denken we allemaal. De ouders worden echter keihard afgewezen en worden geacht terug te keren naar Soedan en hun kind zelf te beschermen tegen deze vreselijke dreiging te worden verminkt. Wat mij betreft onbegrijpelijk.

De zaak ligt nog bij de rechter. U begrijpt dat deze mensen zich niet kunnen neerleggen bij de beslissing van de Staatssecretaris en dat zij ook in juridische zin ver zullen gaan om de bescherming te krijgen die hun kind nodig heeft!

Wordt vervolgd dus….

 

Eigen risicodrager worden voor de Ziektewet; de voor- en nadelen

Als een werknemer zich ziekmeldt betaalt u als werkgever maximaal twee jaar het loon door. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor diens re-integratie. In sommige gevallen heeft een werknemer recht op een Ziektewetuitkering. Dit geldt onder andere voor werknemers die ziek uit dienst gaan of net na beëindiging van het dienstverband ziek worden. Als u ervoor kiest om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet dan betaalt u voor deze gevallen minder premie, maar als een werknemer ziek wordt betaalt niet het UWV maar ú de Ziektewetuitkering van uw (ex)werknemer.

Wat houdt het eigenrisicodrager schap precies in?

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalt u zelf de Ziektewetuitkering voor uw (ex)werknemers die daar bij ziekte recht op hebben. Dit geldt dus ook – en met name – voor werknemers die niet meer bij u werken, omdat ze ziek uit dienst zijn gegaan na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of omdat ze binnen vier weken na beëindiging van het dienstverband ziek zijn geworden. U bent zelf verantwoordelijk voor het te voeren preventie- verzuim- en re-integratiebeleid, samen met een door u in te schakelen bedrijfsarts of arbodienst. In ruil daarvoor betaalt u minder premie.

Rol UWV

Het UWV controleert of u als werkgever de aan het eigenrisicodrager schap verbonden taken goed uitvoert. Doet u dit niet, dan kan dit ertoe leiden dat het UWV de werkzaamheden overneemt en de daaraan verbonden kosten bij u in rekening brengt.

U bent als werkgever niet bevoegd om formele beslissingen af te geven over bijvoorbeeld het beëindigen, schorsen of verlagen van een Ziektewetuitkering. Dit doet het UWV, nadat u de beslissing heeft voorbereid, het UWV daartoe strekkende stukken ter hand heeft gesteld en het UWV uw verzoek heeft getoetst. Indien de werknemer het niet eens is met een dergelijke beslissing, dan kan deze daartegen bezwaar maken en wordt de procedure bij het UWV gevoerd. U als werkgever wordt in deze procedure aangemerkt als belanghebbende.

Voordelen

Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet kan voor u als werkgever leiden tot kostenbesparingen. Immers, u betaalt een lagere premie. Daarnaast heeft u meer controle over het re-integratietraject van uw zieke werknemer en kan dit wellicht effectiever worden ingezet, waardoor de zieke werknemer mogelijk sneller herstelt en zijn werkzaamheden kan hervatten.

Nadelen

Voor het zelf uitvoeren van de Ziektewet is kennis vereist van de Ziektewet. Het is uiteraard mogelijk om deze in te kopen, maar ook daar zijn (hoge) kosten aan verbonden. Daarnaast moet u een eigen verzuimadministratie voeren en eventueel uw contract voor arbodienstverlening uitbreiden. Voorts kan een lastige situatie ontstaan wanneer sprake is van een vertroebelde arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever en zo’n werknemer gaat ziek uit dienst. In dat geval blijven werkgever en werknemer immers op elkaar aangewezen totdat de werknemer hersteld is. De ervaring leert dat dit de re-integratie niet ten goede komt.

Conclusie

Aan eigenrisicodrager schap voor de Ziektewet worden hoge eisen gesteld. Het financieel voordeel lijkt beperkt door de extra uitvoeringskosten voor u als werkgever. De omvang van uw organisatie kan daarbij ook een rol spelen. Overweegt u om eigenrisicodrager te worden? Maak dan een goede kosten-batenanalyse. Heeft u vragen over het eigenrisicodrager schap voor de Ziektewet, neem dan contact op met ons kantoor.

Ooit van richtlijnen gehoord?

Letselschade omvat, kort gezegd, gebeurtenissen waarbij mensen geestelijk en lichamelijk schade oplopen. Verkeersongevallen, arbeidsongevallen, medische fouten: dat zijn voorbeelden hiervan. Mensen kunnen tijdelijk of blijvend letsel oplopen, soms licht letsel, soms juist heel zwaar letsel, met ingrijpende gevolgen voor de persoon zelf en voor alle mensen eromheen.

Schade

Als iemand letsel heeft kan men daardoor uitvallen voor de thuisactiviteiten, zodat er huishoudelijke hulp nodig is. Er kan uitval zijn voor werk in en om het huis; dat gaat over huisonderhoud en tuinonderhoud. Een student kan studievertraging oplopen en pas later aan het werk komen. Wie letsel heeft zal merken dat er veel vervoerskosten zijn, door ritten heen er weer naar het ziekenhuis, voor behandelingen zoals fysiotherapie, of voor andere verplaatsingen.

Richtlijnen

Wie ooit te maken heeft gehad met letselschade zal hebben gemerkt dat er regelmatig naar richtlijnen wordt verwezen. De richtlijnen waar men het dan over heeft zijn de richtlijnen van de Letselschade Raad, die zijn te vinden op https://deletselschaderaad.nl/.

De letselschade Raad heeft een aantal van die richtlijnen gepubliceerd. Het zijn geen bindende regels, maar het kan houvast bieden als er discussies ontstaan over hoe sommige gevolgen en schadeposten kunnen worden ingeschat.

Let op: elk geval is anders, richtlijnen zijn niet meer dan dat, voor elk geval moet schade nauwkeurig worden geïnventariseerd en begroot.

De Letselschade Raad

De Letselschade Raad is een stichting waarbij verschillende spelers betrokken zijn, waaronder Slachtofferhulp Nederland, de ANWB en het Verbond van Verzekeraars.
De LSA, de Vereniging van Letselschade Advocaten, heeft niet zelf zitting in de raad. De advocaten zijn toehoorder, niet meer dan dat, omdat zij onafhankelijk willen blijven. Zij willen altijd de vrijheid hebben om dat te doen wat het beste voor hun cliënt is.

Conclusie

Zorg ervoor dat u een goede belangenbehartiger hebt die u uitlegt wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn, zodat de schade op een voor u zo begrijpelijk mogelijke manier in kaart wordt gebracht.

TBS

Regelmatig zijn er zaken van ons kantoor in het nieuws waarbij de Officier van Justitie tbs eist. Wat is nu tbs? Is het een straf en zo ja, is het een zware straf of juist niet? Hoe zit dat met tbs en verlof?

Wat is tbs?

Tbs is de afkorting voor ‘terbeschikkingstelling’. Er zijn twee varianten tbs: ‘tbs met dwangverpleging’ en ‘tbs met voorwaarden’.

Bij ernstige en zware misdrijven kan de rechtbank tbs opleggen als de verdachte geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar is. Ontoerekeningsvatbaar wil zeggen dat de verdachte een persoonlijkheidsstoornis heeft of een ernstige psychiatrische stoornis waardoor zijn gedrag hem niet (helemaal) kan worden toegerekend. Met andere woorden, hij kon in die situatie niet anders handelen en was niet in staat om zijn wil vrij te bepalen onder invloed van de stoornis.

De rechtbank kan een gevangenisstraf opleggen en tbs of alleen tbs. Krijgt de verdachte ook een gevangenisstraf? Dan start de tbs pas op het moment waarop de verdachte normaal in vrijheid had gemogen, dus na zijn straf.

Door de stoornis van de verdachte is er een grote kans dat de verdachte, als hij vrijkomt, opnieuw de fout in gaat. Om dit te voorkomen moet de verdachte behandeling krijgen en wel op zo’n manier dat de maatschappij tijdens zijn behandeling beschermd wordt. Daar is de tbs voor bedoeld.

Tbs met dwangverpleging wordt ten uitvoer gelegd in een tbs-kliniek. Niet elke GGZ-instelling is een tbs-kliniek. In het zuiden van het land is de Rooyse Wissel in Oostrum bij Venray de grootste kliniek. Klinieken hebben doorgaans wel een specialisatie, bijvoorbeeld patiënten met een verstandelijke beperking of autisme.

De tbs-maatregel kan ook voorwaardelijk worden opgelegd. Dit betekent dat de verdachte zich dient te laten behandelen en ook andere voorwaarden moet nakomen. Doet hij dat niet? Dan volgt alsnog de dwangverpleging en moet hij naar een kliniek.

De behandeling in een kliniek is vrijwillig en gericht op terugkeer in de maatschappij. Vrijwillig is het feitelijk natuurlijk niet, want als een patiënt niet meewerkt duurt de tbs net zo lang totdat hij wel meewerkt. Er is namelijk geen einddatum aan de tbs-maatregel. Elke 2 jaar kijkt de rechtbank naar de voortgang van de patiënt. Werkt hij niet mee? Dan volgt bijna als vanzelf verlenging van de maatregel met weer 2 jaar. Gemiddeld duurt een tbs-maatregel ongeveer 8 jaar.

Geen straf maar behandeling

Tbs is geen straf maar een maatregel, die als doel heeft behandeling van de verdachte. Wel zullen veel patiënten het als een straf ervaren: ze zitten opgesloten en het regime in de kliniek heeft, zeker in het begin, veel overeenkomsten met een gevangenis.

Verlof

Omdat de tbs-maatregel gericht is op terugkeer in de maatschappij zal de patiënt tegen het einde van zijn maatregel steeds meer vrijheden krijgen; hij gaat oefenen met die vrijheden in de maatschappij als voorbereiding op zijn terugkeer. Het begint met begeleidverlof; de patiënt gaat met 1 of 2 begeleiders buiten de kliniek bijvoorbeeld boodschappen doen. Uiteindelijk krijgt de patiënt ook onbegeleid verlof. Elk verlof moet worden goedgekeurd door de Minister van Justitie. Gaat het verlof goed, dan kan er transmuraal verlof worden gevraagd, dat wil zeggen verlof om buiten de muren van de kliniek te verblijven. Dat is vaak de laatste stap naar zelfstandigheid. De begeleiding vanuit de kliniek zal steeds minder worden. De laatste stap is de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel; onder voorwaarden vervalt de dwangverpleging. Houdt patiënt zich niet aan de voorwaarden? Dan komt de dwangverpleging weer om de hoek kijken. Uiteindelijk eindigt de maatregel. Er is dan vaak nog wel begeleiding door bijvoorbeeld de reguliere GGZ zoals een FACT-team.

TBS in het nieuws

De verloven van tbs-gestelden gaan meestal gewoon goed en dan horen we natuurlijk niets in het nieuws. Soms gaat het fout en heel soms gaat het ernstig fout en pleegt de tbs-gestelde opnieuw een (ernstig) strafbaar feit.

Komt een tbs-gestelde te laat of niet terug van verlof? Automatisch raakt hij dan zijn verlof kwijt en moet hij minimaal 1 jaar weer binnen de kliniek verblijven. Dat is ingrijpend en de tbs-gestelde heeft dus veel te verliezen.

Is het een goed systeem of kan het beter?

Dat is geen gemakkelijke vraag. Het huidige systeem is in ieder geval redelijk succesvol. Het aantal ex-tbs’ers dat weer de fout in gaat is lager dan het aantal ex-gevangenen dat in herhalingen valt.

Er is ook geen alternatief voor behandeling en terugkeer in de maatschappij. Natuurlijk is het ingrijpend en tragisch als een tbs’er op verlof opnieuw een ernstig strafbaar feit pleegt. Toch is dat klaarblijkelijk het risico en het gevolg van het systeem. Het is niet uit te sluiten, hetgeen we accepteren omdat er geen echt alternatief is.

Speekseltest voor drugs in het verkeer

Bijna iedereen heeft het wel eens meegemaakt: door de politie staande gehouden worden met de vraag om “even te blazen”. Een alcoholcontrole dus. Op deze manier kan de politie redelijk gemakkelijk achterhalen of een bestuurder te veel heeft gedronken om nog te mogen rijden. Het vaststellen van het gebruik van andere verdovende middelen was tot voor kort echter niet zo eenvoudig. Op 1 juli 2017 is hier verandering in gekomen.

Wiet, xtc, cocaïne, speed, heroïne, ghb ….

De aanwezigheid van deze en nog een aantal andere drugs kan worden aangetoond met een speekseltest die de politie sinds 1 juli 2017 mag uitvoeren. Als de politie vermoedt dat een bestuurder na het gebruik van verdovende middelen achter het stuur is gestapt, bijvoorbeeld doordat de bestuurder opviel door zijn rijstijl of door uiterlijke kenmerken (zoals vergrote pupillen), dan kan de test worden ingezet. Er wordt speeksel afgenomen uit de mondhoek, waarna een speciaal apparaat binnen enkele minuten aangeeft of het speeksel sporen van drugs bevat. Is dat het geval, dan is een bloedonderzoek noodzakelijk om te kijken welke hoeveelheid van deze middelen in het bloed aanwezig is. Niet iedere hoeveelheid is namelijk verboden. Voor elk van de aangewezen verdovende middelen is een grenswaarde bepaald.

Is een drug samen met alcohol of een ander verdovend middel gebruikt, dan ligt de grenswaarde lager. Een overzicht van alle aangewezen verdovende middelen en de grenswaarden zijn te vinden in het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

Bloedonderzoek

Het bloedonderzoek dat volgt op een positieve speekseltest, moet binnen een bepaalde tijd worden uitgevoerd. Gerekend vanaf het moment waarop aan de bestuurder is gevraagd mee te werken aan de speekseltest, heeft de politie 1,5 uur de tijd om bloed af te laten nemen. Dit mag niet door de politie zelf worden gedaan, maar dient te gebeuren door een arts of een verpleegkundige. Het gaat om twee buisjes bloed, ongeveer 20 milliliter. De buisjes worden naar een laboratorium gestuurd, waar wordt vastgesteld welke verdovende middelen in het bloed voorkomen en of de hoeveelheden hiervan hoger zijn dan de grenswaarden. De politie brengt uiteindelijk de bestuurder op de hoogte van de resultaten van het bloedonderzoek.

Verplicht

Een bestuurder is verplicht aan de speekseltest en het hierop volgende bloedonderzoek mee te werken: hiervoor kan door de hulpofficier van justitie zelfs een bevel worden gegeven. Weigert een bestuurder dan nog mee te werken dan kan alleen al op basis daarvan een geldboete en een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd.

Tegenonderzoek

Het kan natuurlijk voorkomen dat de bestuurder het niet eens is met de uitkomst van het bloedonderzoek, bijvoorbeeld omdat er een fout zou zijn gemaakt. Daarom heeft de bestuurder het recht een tegenonderzoek te laten uitvoeren. Van dit recht moet de politie de bestuurder op de hoogte stellen op het moment dat de resultaten van het bloedonderzoek worden medegedeeld. Tot twee weken na dit moment kan de bestuurder het tegenonderzoek aanvragen. Er wordt dan nogmaals eenzelfde bloedonderzoek uitgevoerd. Hiervoor hoeft niet nogmaals bloed te worden afgenomen: voor het tegenonderzoek wordt het tweede buisje bloed gebruikt.

Gevolgen

Als uit de speekseltest en het bloedonderzoek blijkt dat is gereden onder invloed van de verdovende middelen kan dit ernstige gevolgen hebben voor de bestuurder. Zo kan een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd. Dat betekent dat de bestuurder voor een bepaalde tijd zijn rijbewijs kwijtraakt. Ook kan het gevolgen hebben voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die werkgevers vaak vragen van nieuwe werknemers. Het is daarom van groot belang dat beide onderzoeken op de juiste manier worden opgestart en uitgevoerd. Voor een bestuurder kan het dan ook verstandig zijn een advocaat in te schakelen, als een speekseltest of het bloedonderzoek is uitgevoerd en het resultaat hiervan positief is. Een advocaat kan namelijk nagaan of de politie zich aan alle regels heeft gehouden. Ook kan worden meegedacht over of een tegenonderzoek zinvol is.

Met andere woorden: wordt u gecontroleerd, in dit geval via een speekseltest voor drugs in het verkeer, neem dan contact met ons, Lina Advocaten, op voor advies en bijstand.